Ephraim

Staff

Joe Howe, RPT

59 West 700 South
Ephraim, UT 84627
Phone:
(435) 283-6334

Fax: (435) 283-6336

Hours:
Mon-Fri 8 am - 5 pm